Посветеност

Исполнителност

Совесност

Креативност

Одговорност

Толерантност

Флексибилност

Солидарност

Активности

„Светски денови на акција 2016 и Ден на планетата земја“

Учество на карневал “Ратевски Бамбурци“ 2016

Настап на мандолинскиот оркестар 2015

Пееме за одржлив свет

Настап на "Ратевски Бамбурци 2015"

Вон-училишни активности
Успешни проекти
Разновидни активности
Успешни ученици

Наши соработници